Par PII "SAIME"

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "SAIME" 

PII SAIME dibināta 1968. gadā, renovēta 2005. gadā. Iestādē tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma 01011111. Iestādē strādā 16 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki. Iestādē ir 6 pirmsskolas bērnu grupas, kopā 141 izglītojamais. 
PII SAIME pamatmērķi, pamatvirzieni un uzdevumi:
  • sekmēt bērna vispārējo attīstību un gatavību uzsākt sākumskolas posmu pamatizglītībā
  • sniegt palīdzību un atbalstu bērniem, kuri nokļuvuši sociālā riska apstākļos
  • veicināt katra bērna harmoniskas personības veidošanos, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, nodrošinot iniciatīvas, zinātkāras, patstāvības un radošās darbības attīstību
  • sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītojošo darbu un informācijas apmaiņu


Iestādes teritorija

Iestādes teritorija ir sakopta un apzaļumota. Katrai bērnu grupai ir savs spēļu laukums un nojume. Telpas ir estētiski noformētas un drošas – atbilst pirmsskolas programmas īstenošanai. Iestādē ir atbilstošs telpu skaits – tās atbilst sanitāri higiēniskajām normām. Mēbeles ir atbilstošas izglītojamo vecumam un augumam. Izglītojamie saņem veselīgu ēdināšanu un medicīnisko aprūpi. Izglītojamo drošību nodrošina durvju kodi. 

Iestādes vadība

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja organizē un vada iestādes darbu, sadala pienākumus un pārrauga to izpildi. Informācijas apmaiņa notiek: 
  • iestādes padomes sanāksmēs
  • pedagoģiskajās sēdēs
  • iestādes darba kolektīva sanāksmēs
  • iestādes darba kolektīva padomes sanāksmēs
  • pedagoģiskajās pārrunās
Izglītības iestāde mērķtiecīgi sadarbojas ar pašvaldību, valsts institūcijām. Regulāri iestāde organizē pieredzes skolas novada pedagogiem un blakus novadu pedagogiem.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .